Service and Usage Agreement

HomepageService and Usage Agreement

Thoả thuận cung cấp dịch vụ của IDCViet

Chào mừng Quý khách hàng đến với Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải pháp Dữ liệu Trực tuyến Việt Nam (IDCVIET). Trang website này được điều hành bởi IDCVIET. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang website này. Website www.IDCViet.vn và những sản phẩm, dịch vụ trên website là thuộc sở hữu của IDCVIET. Việc Quý khách hàng sử dụng website và các sản phẩm, dịch vụ được mô tả trên website www.IDCViet.vn đồng nghĩa Quý khách hàng đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa thuận sử dụng này.

Thoả thuận cung cấp dịch vụ

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản của thỏa thuận này mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho Quý khách hàng, nhưng sẽ đăng công khai trên website của IDCVIET.

Quý khách hàng đồng ý rằng nếu Quý khách hàng tiếp tục truy cập website của chúng tôi và sử dụng sản phẩm, dịch vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là Quý khách hàng đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản thỏa thuận đã được cập nhật.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Giải thích từ ngữ

 • “IDCVIET”, “Chúng tôi”: Công ty Cổ Phần Dịch vụ Giải pháp Dữ liệu Trực tuyến Việt Nam.
 • “Quý khách hàng”, “Khách hàng”: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc mua, sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do IDCVIET cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Sản phẩm, dịch vụ của IDCVIET là những sản phẩm, dịch vụ được ghi trên website này.

Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/ hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ

 • Quý khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam
 • Quý khách hàng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.
 • Quý khách hàng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
 • Quý khách hàng tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác với bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại virus phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 • Quý khách hàng có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.
 • Quý khách hàng mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ cán bộ nhân viên của IDCVIET, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Quý khách hàng khai thác sử dụng dịch vụ vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình dịch vụ của IDCVIET tại Điều 16.
 • Quý khách hàng có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.
 • Quý khách hàng vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác.
 • Quý khách hàng vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 • Được IDCViet cung cấp dich vụ theo thông tin đăng ký dịch vụ của khách hàng.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, dữ liệu, phần mềm cài đặt trên máy chủ hoặc bên thứ ba lưu trữ trên máy chủ thuê của IDCViet, đảm bảo các thông tin này không chứa phần mềm phá hoại. Không sử dụng dịch vụ của IDCViet cung cấp cho mục đích Spam email và các mục đích khác vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Khách hàng có trách nhiệm bảo mật quyền truy cập từ xa do IDCViet cấp, khách hàng tự chịu trách nhiệm việc backup dữ liệu, quản lý dữ liệu sau khi IDCViet cung cấp thông tin quản trị máy chủ. Khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để bên thứ ba dùng quyền truy nhập từ xa thực hiện các hành động phạm pháp.
 • Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác cài đặt trên máy chủ (nếu có)
 • Khách hàng có trách nhiệm ký xác nhận biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao dịch vụ khi IDCViet hoàn tất việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong vòng 01 ngày kể từ ngày IDCViet bàn giao dịch, nếu khách hàng không xác nhận nghiệm thu hợp đồng được mặc nhiên coi như đã hoàn tất và nghiệm thu.
 • Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho IDCViet về sự thay đổi tên, địa chỉ giao dịch, địa chỉ hóa đơn thanh toán, số tài khoản mới, nhu cầu tạm ngưng dịch vụ (nếu có) trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày đến kỳ hạn phải thanh toán trên hợp đồng.
 • Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí dịch vụ đã nêu tại Hợp đồng này.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA IDCVIET

 • Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thoả thuận giữa IDCViet và Khách hàng.
 • Bảo mật thông tin trên máy chủ của Khách hàng trừ những trường hợp cần thiết để thực hiện nghĩa vụ bảo mật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • IDCViet không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp gây ra bởi các yếu tố ngài tầm kiểm soát như chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, khủng bố, cấm vận, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, các tấn công DNS hoặc sự cố mạng quốc gia.
 • IDCViet có trách nhiệm nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của IDCViet
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng quy trình khai thác dịch vụ
 • Có quyền tạm ngừng dịch vụ trong trường hợp Khách hàng có vi phạm sau:
 1. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo điều 2 của Hợp đồng này. Trường hợp này, IDCViet không cần thông báo trước cho Khách hàng.
 2. Vi phạm các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật liên quan. Trường hợp này, IDCViet sẽ thông báo cho Khách hàng trước trước hoặc sau khi IDCViet tạm ngừng cung cấp dịch vụ.
 • Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trong trường hợp Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này mà không thể khắc phục hoặc khắc phục được nhưng IDCViet không chấp nhận trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng vi phạm.

IDCViet có nghĩa vụ thông báo cho Khách hàng trước ít nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng. IDCViet không có nghĩa vụ hoàn trả lại các khoản phí Khách hàng đã thanh toán (nếu có) cho Khách hàng, đồng thời Khách hàng phải bồi thường cho IDCViet những thiệt hại (nếu có) phát từ hoặc liên quan đến việc Khách hàng vi phạm nghĩa vụ dẫn tới IDCViet phải chấm dứt Hợp đồng.

BẤT KHẢ KHÁNG

 • Nếu bất kỳ sự kiện nào như thiên tai, dịch họa, lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất hoặc các hiểm họa  thiên tai khác; hoặc việc đình công hay can thiệp của Nhà nước, hay bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ Bên nào và không thể lường trước được, thì Bên bị sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ, với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và có thể để ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục hậu quả của sự kiện đó.
 • Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
 • Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt trong vòng 40 (bốn mươi) ngày làm việc hoặc một khoảng thời gian lâu hơn và vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng thì Bên nào cũng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản trước 10 (mười) ngày làm việc.
 • Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, các Bên sẽ tiếp tục thực hiện Hợp Đồng nếu việc tiếp tục thực hiện Hợp Đồng là có thể được.

THANH TOÁN 

 • Ngay sau khi xác nhận đăng ký dịch vụ, Khách hàng phải thanh toán cho IDCViet các khoản cước phí theo các gói cước mà khách hàng đã đăng ký bao gồm cả phần cước phí dịch vụ trả trước và thuế giá trị gia tăng. Các khoản phí trên sẽ không hoàn lại cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng.
 • Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: http://IDCViet.vn/huong-dan-phuong-thuc-thanh-toan
 • IDCVIET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc Quý khách hàng đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.
 • Từ ngày 01 (một) đến ngày 10 (mười) của kỳ thanh toán tiếp theo, IDCViet sẽ gửi thông báo yêu cầu thanh toán phí thuê dịch vụ trong cả kỳ cho Khách hàng theo địa chỉ Khách hàng đã nêu tại phần pháp nhân của Hợp đồng này. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày IDCViet gửi thông báo và hóa đơn phí dịch vụ nêu trên, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho IDCViet đầy đủ các khoản phí ghi trong thông báo. Trường hợp không thanh toán đúng hạn, Khách hàng phải chịu phạt lãi quá hạn đối với mỗi ngày chậm thanh toán theo kỳ hạn 01 (một) năm lãi suất huy động do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam công bố gần nhất tại thời điểm thanh toán. Ngoài ra, IDCViet sẽ gửi công văn tạm ngưng dịch vụ trong trường hợp khách hàng thanh toán chậm quá 15 ngày làm việc. Nếu thời gian tạm ngưng dịch vụ quá 30 ngày làm việc IDCViet mặc nhiên coi như Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng và chịu mọi phí tổn do phía Khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra.
 • IDCViet cấp hóa đơn hợp lệ cho Khách hàng cho việc thanh toán phí thuê dịch vụ của Hợp đồng này.

Quy định về gia hạn dịch vụ

 • Quý khách hàng hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do Quý khách hàng chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại IDCVIET.
 • Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi IDCVIET nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày kể từ thời điểm IDCVIET nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.
 • Khách hàng chủ động liên hệ với IDCVIET và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ theo quy định sau:
 • Tên miền .VN và tên miền quốc tế: thanh toán phí dịch vụ trước 30 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Dịch vụ máy chủ (Dedicated, Colocation, VPS, Cloud VPS, Cloud Server, Hosting, Email, tủ Rack, DC, DR, Tape Offsite, Bandwith…..): thanh toán phí dịch vụ trước 15 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Dịch vụ thuê bản quyền phần mềm: thanh toán phí dịch vụ trước 15 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Dịch vụ tổng đài (Cloud PBX, Cloud CC): thanh toán phí dịch vụ trước 15 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Các sản phẩm, dịch vụ khác do IDCVIET cung cấp mà không quy định tại thỏa thuận này sẽ được quy định cụ thể cho từng trường hợp trong hợp đồng cung cấp và sử dụng sản phẩm, dịch vụ ký giữa IDCVIET và khách hàng.
 • IDCVIET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc Quý khách hàng không tuân thủ quy định này gây ra.

Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

 • Dịch vụ do IDCVIET cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng.
 • IDCVIET có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:
 • Khách hàng có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 của Thỏa thuận này trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • Khách hàng không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 4 của Thỏa thuận này.
 • Khách hàng không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho IDCVIET trong thời hạn 15 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ. IDCVIET không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.

Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

 • Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng 24h kể từ thời điểm IDCVIET nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin gửi về hòm thư điện tử của IDCVIET hoặc bằng phương thức khác.  IDCVIET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc Quý khách hàng không tuân thủ quy định này gây ra.
 • Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:
 • Chủ thể và thông tin của chủ thể (tên thay đổi, địa chỉ giao dịch, địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán, mã số thuế, điện thoại, email,…) không đúng hoặc chưa đầy đủ.
 • Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website của IDCVIET đối với trường hợp đăng ký mới trong vòng 30 ngày. Trừ các trường hợp đã ký hợp đồng và duy trì trước đó, các thông số dịch vụ sẽ căn cứ theo đúng hợp đồng đã ký.
 • Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.
 • Các trường hợp khác, tùy theo từng sản phẩm, dịch vụ và đơn hàng đăng ký cụ thể tại từng thời điểm.

Hỗ trợ khách hàng

 • IDCVIET không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại từ các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và Quý khách hàng tự chịu chi phí khi sử dụng, cung cấp các dịch vụ đó.
 • IDCVIET cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của Quý khách hàng theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.
 • Thông báo yêu cầu hỗ trợ cho IDCVIET thông qua số điện thoại: 024.7109.2666 hoặc Email [email protected]  hoặc website https://idcviet.vn/, sau khi Quý khách hàng đã cố gắng tự khắc phục lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà vẫn không thành công trong việc sử dụng dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

 • Trong mọi trường hợp, IDCVIET không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà Quý khách hàng dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và Quý khách hàng phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.
 • IDCVIET không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.
 • IDCVIET không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng đồng ý và tự thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của IDCVIET, đặc biệt là ngay tại thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. IDCVIET sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu đó hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan.
 • Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm, dịch vụ bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm, dịch vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).
 • Quý khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Quý khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • Quý khách hàng hiểu rõ  và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác.

Bảo mật thông tin khách hàng

 • IDCVIET tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của Quý khách hàng. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của Quý khách hàng phù hợp với Chính sách bảo mật thông tin được nêu rõ tại https://idcviet.vn/chinh-sach-bao-mat

Top